Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sklepu otogres.pl

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Regulamin sprzedaży otogres.pl (wersja dla konsumentów) określa prawa i obowiązki stron Umowy Sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość.
 2. Regulamin ma zastosowanie w przypadku złożenia przez Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm., zwana dalej „k.c."), oferty zawarcia Umowy Sprzedaży przy wykorzystaniu środków, o których mowa w Regulaminie.
 3. Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 k.c.

§ 2. Definicje

Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:

 1. Katalog Produktów – lista Produktów dostępnych w Sklepie, prezentowana przez Firmę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Klient – podmiot kupujący od Firmy Produktu spośród Katalogu Produktów.
 3. Konto – zbiór zasobów i uprawnień w Serwisie przypisanych Użytkownikowi Zarejestrowanemu.
 4. Produkt – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży przez Firmę za pośrednictwem Sklepu.
 5. Serwis – system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie otogres.pl, zarządzany przez Firmę, stanowiący sklep internetowy.
 6. Sklep – przedsiębiorstwo Firmy, w oparciu o które prowadzi ona sprzedaż Produktów, w szczególności lecz nie wyłącznie, z wykorzystaniem stron Serwisu.
 7. Firma – Luk Łukasz Mejza z siedzibą w Lulkowie przy ulicy Dalekiej 6, REGON 340614629, numer NIP 8792054279, adres elektroniczny: biuro@otogres.pl.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa zawierająca zobowiązanie Spółki do przeniesienia na Klienta własności Produktu lub Produktów wybranych w Katalogu Produktów dostępnych w Serwisie oraz ich wydania, a po stronie Klienta zobowiązanie do odebrania Produktu lub Produktów oraz zapłaty Firmie ceny.
 9. Użytkownik – Klient składający zamówienie za pośrednictwem Serwisu.
 10. Użytkownik Zarejestrowany – podmiot, która posiada Konto w Serwisie, założone zgodnie z Regulaminem Serwisu.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin sprzedaży Nexterio.pl (wersja dla konsumentów).
 12. Dzień Roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

ROZDZIAŁ II. CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

§ 3. Sposoby złożenia zamówienia

 1. Katalog Produktów dostępnych w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów k.c., stanowi jedynie zaproszenie do składania ofert przez potencjalnych Klientów.
 2. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę zakupu Produktów prezentowanych w Serwisie skierowaną do Spółki.
 3. Zamówienia mogą być składane:

  1. w Serwisie;
  2. telefonicznie pod numerem 604-950-992;
  3. pocztą elektroniczną na adres biuro@otogres.pl.
 4. Przed złożeniem zamówienia można zapoznać się z cechami Produktu, w czym pomocne będą opisy i zdjęcia umieszczone w Katalogu Produktów. Jeżeli Klient ma pytania dotyczące Produktów, proszony jest o kontakt z Działem Obsługi Klienta.
 5. W celu złożenia zamówienia należy podać dane teleadresowe potrzebne do dostarczenia zamówionych Produktów, wybrać sposób płatności za zamówione Produkty oraz sposób ich dostarczenia (odbioru).
 6. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędna jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 7. Klienta wiąże cena Produktu z momentu złożenia przez niego zamówienia.
 8. Ceny w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 9. Firma wystawia dokument sprzedaży – fakturę VAT, a także korektę faktury VAT, w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Faktura VAT oraz korekta faktury VAT będzie wystawiona w formacie PDF lub innym podobnym zapewniającym ochronę integralności jej treści.
 10. Faktura VAT lub korekta faktury VAT zostanie udostępniona Klientowi wiadomości e-mail, przesłanej do Klienta, który złożył zamówienie w Serwisie lub z wykorzystaniem poczty elektronicznej.
 11. Na życzenie Klienta Firma prześle wydrukowaną wersję faktury, lub korektę faktury VAT na wskazany przez Klienta adres pocztowy.
 12. Dostawa Produktów dostępnych w Katalogu Produktów może nastąpić wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4. Zamówienia w Serwisie

 1. Zamówienia z wykorzystaniem Serwisu mogą być składane przez Użytkowników z wykorzystaniem utworzonego Konta (Użytkownicy Zarejestrowani) lub bez konieczności zakładania Konta.
 2. Złożenie zamówienia w Serwisie wymaga podania danych teleadresowych w formularzu zamówienia lub potwierdzenia, że dane podane przez Użytkownika Zarejestrowanego w jego Koncie są danymi do dostawy zamawianych Produktów. Dodatkowo Użytkownik podaje dane niezbędne do wystawienia przez Firmę faktury VAT.
 3. Firma niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia przesyłając na adres poczty elektronicznej podany w zamówieniu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 4. W wyjątkowych przypadkach pracownik Firmy będzie telefonicznie potwierdzał otrzymanie i przyjęcie zamówienia, kontaktując się z Klientem na podany uprzednio numer telefonu.
 5. Zawarcie przez Firmę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.
 6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Firma może skontaktować się z Klientem w celu ustalenia szczegółów zamówienia lub wyjaśnienia niejasności.
 7. Potencjalny Klient przestaje być związany swoją ofertą wyrażoną w zamówieniu, jeśli Firma:

  1. niezwłocznie (tj. w ciągu 1 Dnia Roboczego) nie potwierdzi otrzymania i przyjęcia zamówienia,
  2. w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta nie prześle wiadomości o przystąpieniu do realizacji zamówienia, chyba że Klient poinformuje, że zgadza się na dłuższe związanie ofertą złożoną w zamówieniu.
 8. Zamówienia za pośrednictwem Serwisu można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

§ 5. Zamówienia telefoniczne

 1. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3 i ust. 6-7 Regulaminu.
 3. Po otrzymaniu od Firmy na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania i przyjęcia zamówienia, Klient obowiązany jest przesłać Firmie wiadomość zwrotną, w której potwierdzi treść proponowanej przez Firmę Umowy Sprzedaży. Zawarcie przez Firmę Umowy Sprzedaży z Klientem następuje poprzez wysłanie na adres poczty elektronicznej wskazany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez Klienta, wiadomości informującej o przystąpieniu do realizacji zamówienia.

§ 6. Zamówienia pocztą elektroniczną

 1. Zamówienia pocztą elektroniczną można składać przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 2. Do procedury zawarcia Umowy Sprzedaży stosuje się odpowiednio postanowienia § 4 ust. 3-7 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że potwierdzenie przez Spółkę przystąpienia do realizacji zamówienia może nastąpić także faksem.

ROZDZIAŁ III. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW, TREŚCI UMOWY ORAZ SPOSOBU JEJ ZABEZPIECZENIA

§ 7. 

 1. Firma jest sprzedawcą i ponosi odpowiedzialność za należytą jakość sprzedawanych Produktów, w tym obowiązana jest dostarczyć Klientom Produkty wolne od wad.
 2. Firma podaje do wiadomości Klienta, poprzez publikację w Serwisie, następujące informacje dotyczące Produktów:

  1. cenę Produktu.
  2. informacje, które są wystarczające do prawidłowego i pełnego korzystania z Produktu.
 3. Klient przed złożeniem zamówienia jest informowany o istotnych elementach Umowy Sprzedaży, tj. w szczególności o rodzaju, modelu oraz cenie Produktu lub Produktów.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail – w przypadku, w którym Klient udostępnił Firmie adres poczty elektronicznej, zaś w przypadkach, w których Klient nie udostępnił Spółce adresu pocztu elektronicznej- dokumenty Umowy Sprzedaży są przekazywane Klientowi na piśmie przy dostawie Produktu. W każdym wypadku utrwalenie i zabezpieczenie treści Umowy Sprzedaży następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu Produktu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Firmy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.
 5. Komunikacja z Klientem oraz wymiana wzajemnych oświadczeń odbywa się wyłącznie w języku polskim.

ROZDZIAŁ IV. ZAPŁATA CENY ZA PRODUKT

§ 8. 

 1. Na etapie zamawiania Produktów Klient powinien wybrać jedną z form płatności:

  1. za pobraniem – Klient płaci za Produkt przy odbiorze przesyłki;
  2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym (wyłącznie przy odbiorze osobistym);
  3. płatność przelewem elektronicznym – Klient dokonuje wpłaty za pośrednictwem systemu PayU (więcej o systemie: www.payu.pl);
  4. płatność kartą kredytową.
 2. Klient może skorzystać z danej metody płatności, o ile jest ona udostępniona w ramach danego sposobu składania zamówienia. O akceptowanych metodach płatności w ramach danego sposobu składania zamówienia Spółka informuje w odpowiedniej zakładce Serwisu. Informacji w tym zakresie udziela również Dział Obsługi Klienta.
 3. Niektóre formy płatności mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami dla Klienta. Firma informuje o dodatkowych kosztach danej płatności podczas składania zamówienia przez Klienta.
 4. W przypadku płatności, o których mowa w ust. 1 pkt 3)-6) niniejszego paragrafu, Klient powinien dokonać zapłaty w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia przez Firmę otrzymania i przyjęcia zamówienia. Jeśli bank Firmy nie potwierdzi zapłaty w tym terminie, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

ROZDZIAŁ V. ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIEŃ, ŚLEDZENIE ZAMÓWIEŃ

§ 9. 

 1. Anulowanie zamówienia możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt Klienta z Firmą.
 2. Anulowanie zamówienia możliwe jest do momentu zakończenia przez Firmę procedury zmierzającej do wysłania Produktu do Klienta. Pracownik Działu Obsługi Klienta informuje Klienta chcącego anulować zamówienie o tym, czy jest to jeszcze możliwe. W przypadku braku możliwości anulowania zamówienia, zamówione Produkty zostają wysłane do Klienta. Nie uchybia to uprawnieniom Klienta na podstawie § 15 Regulaminu.
 3. Zmiana zamówienia wymaga anulowania zamówienia i złożenia nowego zamówienia.
 4. Użytkownicy Zarejestrowani mają możliwość weryfikacji statusu realizacji zamówienia w Koncie.
 5. W przypadku Klientów, którzy nie założyli Konta w Serwisie, ustalenie statusu realizacji zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z Firmą.
 6. Monitorowanie przesyłki jest możliwe również na podstawie numeru listu przewozowego, który znajduje się w mailu, wygenerowanym po wysyłce Produktu. Informacji na ten temat udziela kurier realizujący dostawę Produktu do Klienta.

ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU, TERMINU I KOSZTÓW DOSTAWY

§ 10. 

 1. Dostawa Produktów do Klienta podlega opłacie, chyba że Firma zaoferuje skorzystanie z warunków promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu lub na zniesieniu opłaty za dostawę Produktów i Klient spełni wymagania skorzystania z warunków promocyjnych.
 2. Koszt dostawy zależny jest od wartości zamówienia, formy płatności i gabarytów zamawianego Produktu lub Produktów.
 3. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Serwisu informacja o wysokości opłaty związanej z wysyłką pojawi się na etapie składania zamówienia w momencie wyboru sposobu dostawy.
 4. W przypadku zamówień składanych w inny sposób Firma kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania go o kosztach przesyłki i uzyskania zgody Klienta na poniesienie tych kosztów. W braku zgody Klienta zamówienie nie zostaje przyjęte do realizacji.
 5. W wyjątkowych przypadkach, w szczególności lecz nie wyłącznie gdy zamówienie dotyczy niestandardowego Produktu lub niestandardowej liczby Produktów, gdy niemożliwe jest skalkulowanie kosztów dostawy na etapie składania przez Klienta zamówienia, Firma informuje o tym Klienta.
 6. Opłatę pokrywającą koszt dostawy Produktów Firma dolicza do ceny całego zamówienia realizowanego jednorazowo.
 7. Dostawa Produktów zamawianych w Serwisie odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem firmy kurierskiej współpracującej ze Firmą.
 8. Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 9. Czas dostawy uzależniony jest od terminu złożenia zamówienia oraz dostępności zamówionych Produktów w magazynach Firmy lub u dostawców.
 10. Termin dostawy oznaczany jest w Dniach Roboczych.
 11. Klient podczas odbioru przesyłki powinien sprawdzić ją dokładnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej w celu ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem; w przypadku wystąpienia w/w nieprawidłowości należy zażądać od przedstawiciela firmy kurierskiej sporządzenia protokołu szkody, w którym powinno się odnotować informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były nalepki „ostrożnie szkło”, „góra dół”, taśma klejąca lub firmowa), o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie) oraz informacje o uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone); zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić Firmie.

ROZDZIAŁ VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY ZA PRODUKT

Procedura reklamacyjna

§ 11. Uprawnienia Klienta

 1. Do odpowiedzialności FIRMY mają zastosowanie w szczególności przepisy art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 2. Firma nie udziela gwarancji na sprzedawane przez nią Produkty. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji określone są w dokumentach gwarancyjnych wystawianych przez producentów lub importerów w dokumentach gwarancyjnych.

§ 12. Uprawienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktów

 1. Produkt posiada wadę fizyczną, polegającą na niezgodności z Umową Sprzedaży, jeżeli:

  1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w Umowie Sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia Produktu;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Firma zapewniła Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór Produktu;
  3. nie nadaje się do celu określonego przez Klienta przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Firma nie zgłosiła zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
  4. został wydany Klientowi w stanie niezupełnym.
 2. W razie stwierdzenia wady fizycznej Produktu Klient może żądać nieodpłatnego jego naprawienia albo wymiany na nowy Produkt, wolny od wad. Firma jest obowiązana wymienić wadliwy Produkt na nowy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Firma może jednak odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta co do naprawy lub wymiany Produktu, jeżeli doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 3. Koszty wymiany i naprawy ponosi Firma, w szczególności obejmuje to koszty demontażu, dostarczenia Produktu, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów, o której mowa w ust. 4 zdanie 3 powyżej, uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 5. Obniżona cena Produktu powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość wadliwego Produktu pozostaje do wartości Produktu wolnego od wad.
 6. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, gdy wada Produktu jest nieistotna.
 7. Spółka ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia żądania wymiany Produktu na nowy lub żądania usunięcia wady albo złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny, w którym określona została kwota, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli termin ten zostanie przekroczony, oznacza to, że Spółka uznała żądanie za uzasadnione.
 8. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu podlegają wyłączeniu gdy:
  1. Klient w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży wiedział o wadzie Produktu;
  2. Klient przed upływem jednego roku od stwierdzenia wady fizycznej Produktu nie zawiadomił o tym Spółki, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej,
  3. Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu po upływie 2 lat od daty wydania Produktu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.
   1. Jeżeli określony przez Spółkę lub producenta termin przydatności Produktu do użycia kończy się po upływie dwóch lat od jego wydania Klientowi, Spółka odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Produktu stwierdzone przed upływem tego terminu.
   2. Upływ terminów wskazany w ust. 9 nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, jeśli Spółka podstępnie zataiła wadę.
   3. W przypadku stwierdzenia wady fizycznej Produktu przed upływem roku od dnia wydania Produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania Produktu Klientowi.
   4. Jeżeli na zakupiony Produkt została udzielona gwarancja, to warunki skorzystania z niej przez Klienta określone są w dokumencie gwarancyjnym. Uprawnienia wynikające z gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
   5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczają uprawnień Klienta do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, przysługujących mu na podstawie § 15 Regulaminu.

§ 13. Reklamacja Produktów

 1. Klient może złożyć reklamację w formie:

  1. pisemnej – na adres siedziby Firmy: ul. Daleka 6, 87-148 Lulkowo,
  2. w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej: biuro@otogres.pl.,
  3. telefonicznie pod numerem telefonu 604-950-992.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis przyczyny jej złożenia.
 3. W celu przyspieszenia rozpatrywania reklamacji, Firma rekomenduje załączyć do reklamacji, o ile to możliwe, zdjęcia Produktu podlegającego reklamacji, a także kopię faktury VAT.
 4. W przypadku, w którym reklamacji nie da się rozpatrzyć na podstawie przesłanych zdjęć albo Klient nie dołączył ich do reklamacji albo z innych przyczyn, gdy będzie to niezbędne, pracownik Firmy kontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dalszego postępowania w ramach procedury reklamacji, w tym w szczególności postępowania związanego z odesłaniem Produktu do Firmy w celu oceny zasadności reklamacji.

 

ROZDZIAŁ VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA, ZWROTY

§ 15. Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość

 1. Umowa Sprzedaży zawierana przez Firmęę z Klientem za pośrednictwem Sklepu stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 2. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podawania przyczyn, składając Spółce stosowne oświadczenie o odstąpieniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. Odstąpienie jest skuteczne, o ile wysłanie oświadczenia o odstąpieniu nastąpiło przed upływem 14 dni od dnia odebrania Produktu.
 3. Klient składa oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży poprzez:

  1. skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia dostępnego w pliku WORD lub PDF;
  2. złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym poinformuje Firmę o decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 4. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu może nastąpić na piśmie (wówczas należy je przesłać na adres siedziby Firmy: ul. Daleka 6, 87-148 Lulkowo) albo w formie elektronicznej (na adres poczty elektronicznej: biuro@otogres.pl).
 5. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:

  1. dostarczenia Produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowanego według specyfikacji Klienta lub służącego zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. dostarczenia Produktu ulegającego szybkiemu zepsuciu lub mającemu krótki termin przydatności do użycia;
  3. dostarczenia Produktu w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. dostarczenia Produktu, który, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter jest w sposób nierozłączny połączony z innymi przedmiotami.
 6. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
 7. Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. Firma zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym cenę Produktu oraz poniesiony przez Klienta koszt dostawy Produktu do Klienta, w terminie 14 dni od dnia, w którym została poinformowana przez Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. W przypadku, w którym Klient wybrał inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego Produktu oferowany przez Firmę, Spółka nie zwraca Klientowi dodatkowych kosztów wynikłych z takiego wyboru.
 10. Uprawnienia Klienta wynikające z niniejszego paragrafu ulegają wyłączeniu w przypadku:
  1. jeżeli koszt dostawy Produktów, co do których Klient nie odstąpił od Umowy Sprzedaży, byłby równy lub wyższy niż koszt dostawy wszystkich zamówionych Produktów poniesiony przez Klienta, Firma nie zwraca Klientowi kosztów dostawy;
  2. w innych przypadkach niż wskazane w pkt 1) powyżej – Firma zwraca koszty dostawy w części, proporcjonalnie do kosztów przesłania poszczególnych Produktów, gdyby każdy z nich przesyłany byłby osobno.
   1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Firmy.
   2. Firma uprawniona jest do wstrzymania się ze zwrotem kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, do momentu otrzymania Produktu od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
   3. Zwrot kwot, o których mowa w ust. 9 powyżej, następuje z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której korzystał Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

§ 16. Umowne prawo odstąpienia

 1. Klientowi, oprócz prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 30 dni od dnia otrzymania Produktu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno dotrzeć do Firmy w powyższym terminie.
 2. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu, domniemywa się, że Klient korzysta z prawa odstąpienia, o którym mowa w § 15 Regulaminu, chyba że Klient wyraźnie oświadczy inaczej.
 3. Prawo odstąpienia wykonywa się zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 Regulaminu. Ponadto do prawa odstąpienia na podstawie niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio postanowienie § 15 ust. 5 Regulaminu.
 4. Towar powinien być odesłany do punktu, z którego była sprzedaż, zgodnie z informacją jaka jest w zakładce „Zwroty i reklamacje” 
 5. Produkt, co do którego Klient odstępuje od Umowy Sprzedaży i zwraca do Spółki, powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie, wraz ze wszelkimi akcesoriami dołączonymi do niego. W przeciwnym razie Firma upoważniona jest do odmowy przyjęcia odstąpienia Klienta.
 6. Do zwracanego Produktu Klient powinien załączyć dowód zakupu (fakturę VAT).
 7. W przypadku uznania przez Firmę odstąpienia za skuteczne, po otrzymaniu zwracanego Produktu, Firma zwraca Klientowi cenę Produktu, zapłaconą przez Klienta.

§ 18. Zwrot Produktów

 1. Towar powinien być odesłany do punktu, z którego była sprzedaż, zgodnie z informacją jaka jest w zakładce „Zwroty i reklamacje”. 
 2. Ponadto w celu przyspieszenia procedury zwrotu Firma zaleca, aby do zwracanego Produktu dołączyć kserokopię dokumentu zakupu (np. kserokopię faktury).
 3. Do zwrotu Produktu z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu stosuje się postanowienie ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient powinien przed wysłaniem Produktu do Firmy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19. Zmiany Regulaminu

 1. Firma uprawniona jest do:

  1. zmiany cen oraz ilości Produktów w ofercie Sklepu w ciągu dnia,
  2. wycofania poszczególnych Produktów z oferty Sklepu,
  3. wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu,
  4. przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie,
  5. dokonywania zmian Regulaminu.
 2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą złożonych przez Klienta zamówień, które realizowane są zgodnie z Regulaminem w brzmieniu zaakceptowanym przez Klienta przed zawarciem Umowy Sprzedaży.

§ 20. Prawo i sąd właściwy

Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

§ 21. Obowiązywanie Regulaminu

Regulamin obowiązuje od dnia 08.03.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl